1. VISPĀRĒJA VIENOŠANĀS

SIA „Mūsu Plāns”, reģistrācijas Nr.400103442612, juridiskā adrese: Cidoniju iela 27, Tīraine, Mārupes nov., LV-2167, Latvija, struktūrvienības adrese “Viesturi”, Svētes pag., Jelgavas nov., LV-3028, Latvija, turpmāk – Ditte, nodrošina tīmekļa lapā www.ditte.eu turpmāk – Mājas lapa, pieejamo saturu un sniedz pakalpojumus saskaņā ar zemāk izklāstītajiem noteikumiem un nosacījumiem, piegādes noteikumiem, preču atgriešanas noteikumiem, citiem noteikumiem un nosacījumiem un darbības politiku, kuras izklāsts ir atrodams Mājas lapā, saistībā ar noteiktām darbībām vai reklāmu, kas iekļauts šajos noteikumos un nosacījumos (visi kopā saukti par Noteikumiem un nosacījumiem) un ir to sastāvdaļa. Autorizējoties Mājas lapas VEIKALS sadaļā, Jūs apliecināt, ka esat izlasījuši šos Noteikumus un nosacījumus, saprotat tos un piekrītat tos ievērot bez ierobežojumiem un nosacījumiem.

Ja patērētājs, izmantojot Interneta starpniecību, iegādājas Dittes Mājas lapā piedāvāto pārdodamo preci, turpmāk – Preces, tad šāda savstarpēja vienošanās tiek uzskatīta par Distances līgumu un ir pakļauta Latvijas Republikas tiesību normām, kas regulē Distances līgumu tai skaitā, bet ne tikai, Latvijas Republikas likumam „Patērētāju tiesību aizsardzības likums”, Latvijas Republikas Ministru Kabineta noteikumiem „Noteikumi par distances līgumu”.

Ja klientam, kurš pasūtījis un iegādājies produktu Mājas lapā, nav tiesībspējas un vai rīcībspējas, par produkta pasūtījumu un samaksu ir atbildīgs šīs personas likumīgais pārstāvis (piem., vecāki, aizgādņi). Iepriekšminētajā gadījumā pasūtījums nav atsaucams, kā arī veiktā pirkuma maksa nav atmaksājama.

Distances līgums par Preces pirkumu uzskatāms par noslēgtu ar preces apmaksas brīdi.

 

2. PRIVĀTUMS

Ditte aizsargā fizisko personu pamattiesības un brīvības, it īpaši privātās dzīves neaizskaramību, attiecībā uz fiziskās personas datu apstrādi saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK.

Ditte Tavus personas datus apstrādā dažādos veidos vairākiem mērķiem, atkarībā no tā, vai esat reģistrēts lietotājs (skat. 2.2. punktu), nereģistrēts lietotājs (skat. 2.3. punktu). Informācija, kas saistīta ar sīkdatņu (angļu val. “cookies”) izmantošanu, pieejama Privātuma politikā.

Ditte neizmanto un nedalās ar iegūto informāciju, kuru Tu sniedz tiešsaistē, bez tiesiska pamata. Dittes pienākums ir likumā noteiktajos gadījumos izpaust personas datus valsts un pašvaldību amatpersonām. Mēs būsim spiesti atklāt patērētāja personīgo informāciju, kad to pieprasa tiesību akti.

Ditte veic visus iespējamos pasākumus Tavas personīgās informācijas drošībai, lai aizsargātu to pret zādzību, pazušanu, ļaunprātīgu izmantošanu, kā arī pret nesankcionētu pieeju, atklāšanu, pārveidošanu un bojāšanu.

 

2.1. VISPĀRĪGĀS TIESĪBAS

Saskaņā ar spēkā esošajiem tiesību aktiem, Tev ir šādas tiesības:

                      pieprasīt piekļuvi Taviem personas datiem;

                      pieprasīt labot vai dzēst Tavus personas datus, ciktāl tas ir iespējams;

                      pieprasīt ierobežot vai iebilst pret Tavu personas datu apstrādi;

                      jebkurā brīdī atsaukt Tavu sniegto piekrišanu personas datu apstrādei;

                      sazināties ar Ditti un iegūt papildus informāciju par Tavu personas datu apstrādi.

Latvijas Republikas nacionālās fizisko personu datu aizsardzības iestādes kontaktinformācija: Datu Valsts Inspekcija, Blaumaņa iela 11/13-15, Rīga, Latvija, LV-1011, tālr.: +371 67223131, e-pasts: info@dvi.gov.lv.

Ditte kontaktinformācija: SIA Mūsu Plāns, juridiskā adrese Cidoniju iela 27, Tīraine, Mārupes nov., LV-2167,  tel.26558618, e-pasts: info@ditte.eu.

 

2.2. REĢISTRĒTS LIETOTĀJS

2.2.1. KONTA IZVEIDE

Reģistrējoties Mājas lapā un izveidojot savu klienta kontu, turpmāk – Konts, Tavi personas dati tiek izmantoti, lai noslēgtu vienošanos ar Ditti par Konta, kas tiek izmantots kā saziņas kanāls Distances līguma noslēgšanai, izveidi un uzturēšanu.

Izveidojot Kontu, Tu apliecini, ka esi informēts, ka Tavi ievadītie dati tiek apstrādāti, lai izveidotu un uzturētu Kontu, tai skaitā, lai izveidotu un saglabātu Tavu vēlmju sarakstu un pirkumu vēsturi, un nosūtītu Tev ar Distances līguma izpildi saistītu informāciju, piemēram, informāciju par pasūtījuma izpildi, pasūtījuma precizējumus.

Dittei ir nepieciešams saņemt un apstrādāt Tavus personas datus, lai varētu tikt noslēgts Distances līgums, izmantojot Kontu kā saziņas kanālu. Ja Tu nesniegsiet šos personas datus, Tu nevarēsiet izveidot Kontu un noslēgt Distances līgumu.

Kontā esošā informācija par noslēgtajiem Distances līgumiem (iegādātajiem produktiem), tai skaitā, visa saziņa ar Tevi, tiek saglabāta kā pierādījums, ka Distances līgums ticis noslēgts un izpildīts. Šo informāciju Ditte saglabā balstoties uz leģitīmo interesi aizsargāt savas tiesības un intereses strīda gadījumā un ar tiesību aktiem uzlikto pienākumu saglabāt informāciju par veikto komercdarbību.

Tavus personas datus, kas saistās ar Konta izveidi un uzturēšanu, un Distances līguma noslēgšanu un izpildi, apstrādā tikai Ditte un mūsu sadarbības partneri, kas nodrošina pasūtījumu piegādi un maksājumu platformas. Sadarbības partneriem tiek nodots minimālais nepieciešamais personas datu apjoms.

Tavi personas dati šā mērķa ietvaros tiek apstrādāti līdz brīdim, kad Tu dzēsīsi Kontu, vai līdz iestāsies Latvijas Republikas tiesību aktos noteiktais datu glabāšanas termiņš vai noilgums prasības celšanai tiesā, atkarībā no tā, kurš termiņš iestāsies vēlāk.

 

2.2.2. ATSAUKSMES

Atstājot atsauksmi par Preci, Tu piekrīti, ka Tavs vārds, Precei piešķirtais novērtējums un atstātā atsauksme tiek publicēta Mājas lapā. Ja Tu esi izveidojis Kontu izmantojot iespēju reģistrēties caur Facebook, pie atsauksmes tiek attēlots arī Tavs attēls samazinātā formātā.

Iepriekš minētie personas dati tiek apstrādāti ar mērķi publicēt atsauksmi Mājas lapā un uzlabot Dittes produktu kvalitāti. Mājas lapā publicētās atsauksmes tiek dzēstas tikai gadījumā, ja konkrētais produkts vairs netiek piedāvāts.

Ditte nepieciešamības gadījuma var telefoniski vai elektroniski sazināties ar Tevi, lai atrisinātu problēmas saistībā ar preci, par kuru Tu esi atstājis atsauksmi. Pēc sazināšanās ar Tevi Ditte neturpinās izmantot Tavu telefona numuru vai e-pasta adresi saistībā ar atstāto atsauksmi.

 

2.3. NEREĢISTRĒTS LIETOTĀJS

2.3.1. DISTANCES LĪGUMA NOSLĒGŠANA

Ar mērķi noslēgt Distances līgumu Dittei ir nepieciešams saņemt un apstrādāt pasūtījuma veikšanas veidlapā norādītos personas datus. Ja Tu nesniegsi savus personas datus, Tu nevarēsiet noslēgt Distances līgumu.

Ar Distances līguma noslēgšanu un izpildi saistītā informācija, tai skaitā, visa saziņa ar Tevi, tiek saglabāta kā pierādījums, ka Distances līgums ticis noslēgts un izpildīts. Šo informāciju Ditte saglabā balstoties uz leģitīmo interesi aizsargāt savas tiesības un intereses strīda gadījumā, un ar tiesību aktiem uzlikto pienākumu saglabāt informāciju par veikto komercdarbību.

Tavus personas datus, kas saistās Distances līguma noslēgšanu un izpildi, apstrādā tikai Ditte un mūsu sadarbības partneri, kas nodrošina pasūtījumu piegādi, IT struktūras un maksājumu platformas. Sadarbības partneriem tiek nodots minimālais nepieciešamais personas datu apjoms.

Tavi personas dati šā mērķa ietvaros tiek apstrādāti līdz iestāsies Latvijas Republikas tiesību aktos noteiktais datu glabāšanas termiņš vai noilgums prasības celšanai tiesā, atkarībā no tā, kurš termiņš iestāsies vēlāk.

 

2.4. DĀVANU KARTES LIETOTĀJS

Ar mērķi noslēgt Distances līgumu par dāvanu kartes iegādi Dittei ir nepieciešams saņemt un apstrādāt dāvanu kartes iegādes veidlapā norādītos personas datus un, ja Tu esi norādījis citu dāvanu kartes saņēmēju, tad Ditte apstrādā šīs personas vārdu un e-pasta adresi. Ja Tu nesniegsi savus personas datus, Tu nevarēsi noslēgt Distances līgumu.

Ar dāvanu kartes iegādi saistītā informācija, tai skaitā, visa saziņa ar Tevi, tiek saglabāta kā pierādījums, ka Distances līgums ticis noslēgts un izpildīts. Šo informāciju Ditte saglabā balstoties uz leģitīmo interesi aizsargāt savas tiesības un intereses strīda gadījumā, un ar tiesību aktiem uzlikto pienākumu saglabāt informāciju par veikto komercdarbību.

Tavus un, atsevišķos gadījumos, dāvanu kartes saņēmēja personas datus, kas saistās Distances līguma noslēgšanu un izpildi, apstrādā tikai Ditte un mūsu sadarbības partneri, kas nodrošina IT struktūras un maksājumu platformas. Sadarbības partneriem tiek nodots minimālais nepieciešamais personas datu apjoms. Tavi un, atsevišķos gadījumos, dāvanu kartes saņēmēja personas dati šā mērķa ietvaros tiek apstrādāti līdz iestāsies Latvijas Republikas tiesību aktos noteiktais datu glabāšanas termiņš vai noilgums prasības celšanai tiesā, atkarībā no tā, kurš termiņš iestāsies vēlāk.

 

3. MĀJAS LAPAS DARBĪBAS MĒRĶIS

Šo Mājas lapu ir izveidojusi un uztur Ditte un tās izplatīšanas partneri. Mājas lapa ir izstrādāta tā, lai tā efektīvi kalpotu kā platforma saziņai starp uzņēmumu un klientu, kā platforma zīmola izstrādājumu tirdzniecībai tiešsaistē un arī kā informācijas avots visos jautājumos, kas saistīti ar produkciju un uzņēmumu.

 

4. INFORMĀCIJAS PRECIZITĀTE

Sniedzot Mājas lapā pieejamo preces aprakstu, mēs cenšamies būt cik iespējams precīzi. Ja informācijā, kas saistīta ar preci (apraksts, krāsas un tml.) ir notikušas izmaiņas, Ditte nevar garantēt, ka katru brīdi Mājas lapa ir pilnībā atjaunināta, iekļaujot tajā visu aktuālo informāciju.

 

5. PRECES

Dittes pārdodamās Preces – Ditte party decorations ražotās un citu ražotāju ražotās preces ir ikdienā lietojams lietas.

Ditte party decorations Prece ir droša, cilvēka dzīvībai, veselībai, videi nekaitīga prece, kas atbilst Latvijas Republikas likuma „Preču un pakalpojumu drošuma likums” normām, kā arī starptautiskiem normatīviem aktiem.

6. CENU VEIDOŠANAS POLITIKA

Tīmekļa lapā www.ditte.eu visas cenas ir norādītas eiro (EUR) valūtā. Mēs cenšamies nodrošināt, lai cenas vienmēr būtu norādītas precīzi, tomēr nevaram garantēt, ka pasūtījuma veikšanas laikā norādītās cenas būs pareizas, tobrīd spēkā esošas produktu cenas. Saņemot Tavu pasūtījumu, kurā norādītā cena atšķirsies no tobrīd tīmekļa lapā norādītās cenas, mēs sazināsimies ar Tevi un piedāvāsim iespēju atsaukt pasūtījumu. Ja mēs nespēsim ātri sazināties ar Tevi, Tavs pasūtījums tiks automātiski uzskatīts par atceltu un Tu saņemsi atpakaļ visus attiecīgā pasūtījuma ietvaros veiktos maksājumus.

Visām cenām tiek piemērots PVN nodoklis vai citi tirdzniecības nodokļi, ja tādi ir paredzēti. Atkarībā no piegādes adreses Tavam pasūtījumam var tikt piemērota papildu sūtīšanas maksa, kas tiks skaidri norādīta pirms maksājuma apstiprināšanas un iekļauta kopējā pasūtījuma cenā.

Preces galīgā cena, ieskaitot nodokļus un nodevas, kā arī piegādes vai pasta izdevumus, tiks norādīta pirms Distances līguma noslēgšanas.

Ja piegādes vai pasta izdevumus nevar aprēķināt iepriekš, Tu tiksi informēts par to, ka šādi maksājumi var tikt piemēroti.

 

7. APMAKSAS NOTEIKUMI

Norēķināties par pirkumu ir iespējams ar maksājuma karti. Pēc veiksmīgas pirkuma apmaksas Tu saņemsi apstiprinājumu e-pastā.

 

8. PIEGĀDES KĀRTĪBA

Visas mūsu piegādes tiek veiktas droši un cik iespējams ātri. Ar informāciju par pasūtījumu izpildi, piegādes kārtību un izcenojumu, Tev ir iespēja iepazīties Piegādes noteikumos.

 

9. PREČU ATGRIEŠANAS NOTEIKUMI UN ATTEIKUMA TIESĪBAS

Katrs jautājums saistībā ar klienta veiktu un tam piegādātu pasūtījumu atgriešanu tiek izskatīts atsevišķi saskaņā ar vienkāršotu procedūru. Informācijai par klienta iespējām saistībā ar produktu atgriešanu un informācijas saņemšanai par līguma izbeigšanu un attiecīgajiem nosacījumiem, mēs aicinām Tevi iepazīties ar mūsu Preču atgriešanas noteikumiem.

 

10. LIETOTĀJA PIENĀKUMI

Piekļūstot Mājas lapai vai lietojot to, Tev ir jāievēro šeit izklāstītie Noteikumi un nosacījumi un Mājas lapā publicētie īpašie brīdinājumi vai norādījumi attiecībā uz piekļuvi vai lietošanu. Tev vienmēr jārīkojas labticīgi un saskaņā ar likumu. Tu nedrīkstat veikt jebkādas izmaiņas vai labojumus Mājas lapā, tajā atrodamajā Saturā vai pakalpojumos, kā arī nedrīkstat jebkādā veidā kaitēt Mājas lapas darbībai vai funkcionālajai vienotībai. Neierobežojot citu šajos Noteikumos un nosacījumos minēto punktu vispārīgo raksturu, ja apzināti vai nolaidības dēļ tiek pārkāptas šajos Noteikumos un nosacījumos paredzētās saistības, Tu būsi atbildīgs par visiem zaudējumiem un kaitējumu, ko šāds pārkāpums var radīt Dittei un mūsu partneriem.

 

11. SAITES UZ TREŠO PUŠU LAPĀM

Mēs neesam atbildīgi par citu mājas lapu saturu, uz kurām vai no kurām ved mūsu Mājas lapas saites. Mājas lapā redzamās saites ir dotas vienīgi ērtību nolūkā un nav uzskatāmas par mūsu un mūsu partneru piekrišanu attiecīgajam saturam, produktam, pakalpojumam vai piegādātājam. Uz citām tīmekļa vietnēm, mājas lapām vai no tām vedošu saišu izmantošana ir Tavs paša risks. Mēs nekādā veidā neesam atbildīgi par citu tādu tīmekļa vietņu pārbaudi vai izvērtēšanu, no kurām vai uz kurām ved mūsu Mājas lapas saites, un mēs negarantējam citu šādu tīmekļa vietņu piedāvājumu, kā arī mēs neuzņemamies nekādu atbildību vai saistības attiecībā uz šādu citu mājas lapu un vietņu darbību, saturu, produktiem vai pakalpojumiem, ieskaitot bez ierobežojuma to privātuma politiku un noteikumus un nosacījumus. Tev ir uzmanīgi jāiepazīstas ar visu citu Tavu apmeklēto tīmekļa vietņu noteikumiem un nosacījumiem un privātuma politiku.

 

12. ATBILDĪBAS IEROBEŽOŠANA

Jūs piekrītat, ka atbilstoši viesiem piemērojamiem likumiem puses nekādā ziņā nav atbildīgas (pēc līguma, nolaidības dēļ vai uz cita pamata) saistībā ar jebkādu pārtraukumu vai kļūdu, kas radusies Tev lietojot šo Mājas lapu.

Atbilstoši piemērojamiem likumiem, puses nekādā ziņā nav atbildīgas par 1) Dittes pārtraukumu komercdarbībā; 2) kavējumiem vai pārtraukumiem saistībā ar piekļuvi Mājas lapai; 3) datu nepiegādāšanu, kļūdainu piegādi, izkropļojumiem, bojāeju vai citām izmaiņām; 4) jebkāda veida kaitējumu vai zaudējumiem, kas radušies saistībā ar uz citām vietnēm vedošu saišu atrašanos Mājas lapā vai to izmantošanu; 5) datorvīrusiem, sistēmas avāriju, kas var rasties saistībā ar Mājas lapas izmantošanu, ieskaitot tādas hipersaites izmantošanu, kas ved uz vai no trešo pušu tīmekļa vietnēm; 6) jebkādām neprecizitātēm vai izlaidumiem saturā; 7) notikumiem ārpus pušu saprātīgas kontroles.

Puses nav atbildīgas par jebkādiem netiešiem, īpašiem, nejaušiem vai secīgiem zaudējumiem (ieskaitot negūto peļņu), kas saistīti ar Mājas lapu vai tās izmantošanu (vai nespēju izmantot Mājas lapu) no Tavas puses, neatkarīgi no darbības veida, pēc līguma vai citu iemeslu dēļ arī tad, ja Ditte tiek informēta par šādu zaudējumu rašanās iespējamību.

 

13. PRETENZIJAS AUTORTIESĪBU SAKARĀ

Ditte.eu visas tiesības rezervētas.

Viss šīs Mājas lapas saturs, sarakste (pa elektronisko pastu vai parasto pastu), kā arī mārketinga materiāli, kas ir izmantoti Mājas lapas reklamēšanai trešo pušu resursos, ir Dittes īpašums. Tās satura reproducēšana vai pārpublicēšana pilnā vai daļējā apjomā ir aizliegta, izņemot šādiem mērķiem:

Atļauja kopēt personīgai lietošanai - Tev ir tiesības veidot Mājas lapas satura kopijas vai izdrukāt tā daļas saprātīgai personiskai lietošanai.

Atļauja kopēt vai pārpublicēt ierobežotai izmantošanai - Tev ir tiesības veidot materiāla kopijas izdrukas veidā vai ciparu formātā izmantošanai trešo personu vajadzībām, ar nosacījumu, ka Tu norādi Dittes Mājas lapu kā satura un materiālu avotu, pievienojot kādai no šādi pārpublicētajām kopijām augšējā līmeņa hipersaiti www.ditte.eu. Tev ir  jāinformē trešās personas, ar kurām Tu kopīgi izmanto šādas kopijas, ka šādu kopiju pārpublicēšanas gadījumā kā visu materiālu avots ir jānorāda Dittes Mājas lapa, ievietojot augšējā līmeņa hipersaiti www.ditte.eu.

 

14. STRĪDU IZŠĶIRŠANAS KĀRTĪBA

Līgumslēdzējas puses visus strīdus, kas jebkādā veidā attiecas uz Tavu autorizāciju Mājas lapā vai rodas saistībā ar šī Distances līguma izpildi, skaidrojumu vai tā darbības izbeigšanu, centīsies atrisināt savstarpējās pārrunās.

Ditte normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā un termiņā atbildēs uz jebkuru Tavu iesniegumu un informēs par iespējamo prasījuma izpildes veidu vai strīda risinājumu vai alternatīvu prasījuma izpildes veidu.

Ja strīdu nav iespējams atrisināt pārrunās, tad Tu kā patērētājs vari celt prasību tiesā.

Ditte var celt prasību pret Tevi kā patērētāju tiesā.

Ditte nekādā veidā ar šiem noteikumiem neierobežo Tavas tiesības vērsties kompetentās valsts iestādēs savu tiesību aizsardzībai.

 

15. VISPĀRĪGI NOTEIKUMI

Tu piekrīti, ka šie Noteikumi un nosacījumi veido visu starp Tevi un Ditti noslēgto aktuālo vienošanos attiecībā uz šīs Mājas lapas un tās satura lietošanu no Tavas puses.

Dittei ir tiesības jebkurā laikā labot un precizēt šos noteikumus, publicējot attiecīgās izmaiņas Mājas lapā un norādot pēdējo izmaiņu veikšanas datumu un, ja grozījumi Dittes ieskatā varētu būt Tev būtiski, nosūtot Tev ziņu pa e-pastu. Jebkuras šajos Noteikumos un nosacījumos veiktās izmaiņas stājas spēkā uzreiz pēc to publicēšanas. Tu piekrīti, ka, turpinot lietot Mājas lapu pēc šādu izmaiņu veikšanas, Tu ar to aplieci savu piekrišanu visām izmaiņām. Ditte patur tiesības atcelt vai atsaukt jebkuras ar šiem Noteikumiem un nosacījumiem piešķirtās tiesības. Tev ir jāievēro šāds atsaukums vai izmaiņas no to veikšanas brīža, ieskaitot, ja tas nepieciešams, pārtraucot izmantot Mājas lapu jebkādā veidā.

Gadījumi, kad Ditte nespēj panākt šo Noteikumu un nosacījumu ievērošanu no Tavas puses, neietekmē pilnas mūsu tiesības pieprasīt to ievērošanu pirms vai pēc tam. Ja kāds no šo Noteikumu un nosacījumu punktiem piemērojamo likumu ietvaros nav izpildāms vai nav spēkā, vai ar šķīrējtiesas vai tiesas lēmumu tiek atzīts par neizpildāmu vai spēkā neesošu, tas neietekmē šo Noteikumu un nosacījumu spēkā esamību vai piemērojamību kopumā, bet tā vietā šajos Noteikumos un nosacījumos iespēju robežās ir jāveic grozījumi atbilstoši piemērojamiem likumiem tā, lai tie pilnībā atspoguļotu pušu sākotnējo ieceri atbilstoši sākotnējiem Noteikumiem un nosacījumiem.

 

16. NEPĀRVARAMA VARA

Ditte nav atbildīga par kavēšanos ar saistību izpildi vai to nepildīšanu, vai cita veida neizpildi, kas radusies tādu apstākļu un šķēršļu dēļ, kuri ir ārpus mūsu saprātīgas kontroles, kas ietver, bet neaprobežojas ar streikiem, valdības rīkojumiem, karadarbību vai nacionālā mēroga ārkārtas stāvokli, terorisma draudiem vai terorisma aktiem, vides vai klimata anomālijām, neizpildi no trešo personu puses, traucējumiem interneta savienojumā, kā arī datoriekārtu un programmatūras atteici. Šādu nepārvaramas varas apstākļu gadījumā mēs centīsimies novērst radušos kavējumus pēc iespējas ātrāk.